Grazzi tassew u fuq kollox proset lill-organizzaturi tal-Festa li seħħet minħabba l-impenn qalbieni ta’ ħafna. Din il-Festa kienet ristretta minħabba li ż-żmien kien qasir. Xorta Proset tal-armar fit-toroq, tat-tiżjin tal-artal għall-Festa, lir-Reffiegħa u tant oħrajn.
Grazzi lil persuni li ħadu sehem fil-Festa fil-Pellegrinaġġ Aux Flambeaux. Tajna ġieħ lill-Verġni Ommna Marija Immakulata. Irringrazzjajna ‘l Alla li rġajna ltqajna wara xhur iebsa. Tajna ġieħ lil Verġni Marija Immakulata Patruna tal-Parroċċa..
Iċċelebrajna wkoll il-100 Sena minn meta Pawlu Burlo’ beda jistieden tfal, ġenituri u ġirien għar-rużarju f’ġieħ il-Verġni Marija. Din kienet ix-xrara li kibret, saret Kappella, Oratorju biex jaqdi il-ħtiġijiet spiritwali tan-nies tal-akkwati. L-Oratorju bis-sagrifiċċju ta’ Dun Edgar Vella sar Knisja, Viċi-parroċċa u Parroċċa fl-1968.
Is-Saċerdot mill-artal se jgħid: Il-Ġisem ta’ Kristu, kulħadd jirrispondi Ammen. Għat-Tqarbin ibqa’ fejn int. Meta s-saċerdot jasal ħdejk, oħroġ idejk ċatti ‘l bogħod kemm tista. Niżżel naħa waħda tal-maskra, tqarben u erġa’ qiegħed il-maskra f’postha.

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

  • No Upcoming Events Found

Avvizi Ricenti