Mulej lilek biss għandi bħala ġidi, ħarisna nitolbuk, qawwina fil-fidi. Salvani Mulej, b’qalb maqsuma, nixxennaq għalik fl-Ewkaristija. Biegħed minna din il-pandemija! Infakkru li kuljum fuq Facebook xandira live tal-Quddiesa fis-7:00 pm. Kuljum mit-Tnejn sal-Ħadd.
O Omm ħanina li dħalt għalija fl-Assedji, tiġrib u tant tbatija, bir-Rużarju nitolbuk tbiegħed mill-Gżejjer tagħna din l-epidemija!
Issa ż-żmien li tirrifletti, issa żmien ta’ penitenza. Ħares ftit x’tagħti id-dinja: tbatija, mard u pestilenza!
Ma nistgħux infaħħru ‘l Alla flimkien miġbura, għalissa mid-Dar biss titlob u tadura. Nixxenqu għall-Ħobż tal-Ħajja, nżommu bogħod tad-dnub it-tbajja. Qalbi fit-tabernaklu nixtieq inqiegħed u tħallini qatt minnek nitbiegħed.

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

Avvizi Ricenti