Kant Liturġiku

l-ġemgħa li tinġabar tqim 'l Alla tiċċelebra il-misteri qaddisa fil-liturġija permezz ta' riti sagri. Il-kant, minnu nnifsu, joħloq iktar sens ta’ ċelebrazzjoni, għax huwa espressjoni aktar għolja ta’ dak li l-bniedem jista’ jgħid bil-kliem.

Il-kant jgħin ħafna biex tinħoloq atmosfera ta’ għaqda bejn dawk prezent; huwa forma isbaħ u iktar mirquma ta’ espressjoni: huwa ħaġa essenzjali għall-ġemgħa li qiegħda tiċċelebra l-għaqda tagħha mal-Mulej.

L-iskop ta’ din il-webpage hu li ngħinu biex il-kant jindara iktar.

Issib il-partitura (sheet music) il-MIDI file (jindaqq bl-orgni) u l-NWC file. Din ta’ l-aħħar hi l-partitura u MIDI flimkien. Hi esperjenza sabiħa ħafna, imma trid ikollok il-NWC Viewer stallat fuq il-komputer biex jaqraha. Tista tinstallah minn hawn . Dan hu program zgħir magħmul minn ditta serja ħafna.

Il-Midi files jistgħu jindaqqu wkoll bil vanBascoKaraoke Player - Dan jista' jitniżżel mill-Internet minn hawn

F'din is-site hawn ħafna mill-innijiet li jinstabu fil-ktieb "Nitolbu Nkantaw" li jintuża fil-Parroċċa. Hawn ukoll silta ta' kant sagru ta' kompożituri magħrufa.

Il-partitura (PDF), il-MIDI u l-NWC files huma kollha xogħol is-Sur Albert Scerri


Innijiet li jinstabu fil-ktieb tal-kant NITOLBU INKANTAW li jintuża fil-ParroċċaRandan Introjtu PDF MIDI NWC
1 - Fik it-Tama PDF MIDI NWC
2 - Ejja Fostna PDF MIDI NWC
3 - Il-Mulej Ftakar Fina PDF MIDI NWC
4 - Twieled il-Messija PDF MIDI NWC
6 - F'Lejl Tax-Xitwa PDF MIDI NWC
7 - Fuq Tiben f'Maxtura PDF MIDI NWC
8 - Ħallejt O Alla s-Sema PDF MIDI NWC
9 - Ninġabru, Insara PDF MIDI NWC
10 - Ninni La Tibkix Iżjed PDF MIDI NWC
11 - Noel, Noel PDF MIDI NWC
12 - O Ġesu Ħelwa Tarbija PDF MIDI NWC
13 - O Lejl Tas-Skiet PDF MIDI NWC
14 - Qed Jinfirex Mal-Widien PDF MIDI NWC
16 - Ħlejju Bambin PDF MIDI NWC
21 - Isma' l-Għanja tal-Milied PDF MIDI NWC
23 - Ftakar Fina Mulej PDF MIDI NWC
24 - Mulej Ħniena PDF MIDI NWC
25 - Mulej Ismagħna PDF MIDI NWC
26 - Ħenn Għalina PDF MIDI NWC
27 - Ħenn Għalija, Ħenn Għalija PDF MIDI NWC
28 - Missier Alla Ħares Lejna PDF MIDI NWC
30 - Ġesu' Tiegħi PDF MIDI NWC
31 - Wieqfa Kienet Imbikkija (Stabat Mater) PDF MIDI NWC
32 - Kull Glorja; Ħadd il-Palm PDF MIDI NWC
33 - Christus Vincit PDF MIDI NWC
36 - O Ras ta' Kristu Mbierka PDF MIDI NWC
40 - Hallelujah PDF MIDI NWC
41 - Ħares Lejna Mulej PDF MIDI NWC
42 - Hallelujah: Ġie Dawl mid-Dlam PDF MIDI NWC
43 - Kristu Rxoxta PDF MIDI NWC
44 - Bl-Akbar Hena PDF MIDI NWC
45 - Kristu Qam Mill-Mewt PDF MIDI NWC
47 - Dawwal Moħħi PDF MIDI NWC
48 - Go Darek Miġbura    PDF MIDI NWC
49 - Jum il-Mulej PDF MIDI NWC
50 - Lil Alla Bil-Ferħ Inkantaw PDF MIDI NWC
51 - Leħnek Mis-Sema PDF MIDI NWC
52 - Miħbura Lkoll Madwar l-Artal PDF MIDI NWC
53 - Henn Mulej Għalina PDF MIDI NWC
54 - Nersaq Lejn l-Artal    PDF MIDI NWC
55 - Missierna li Inti Fis-Smewwiet PDF MIDI NWC
56 - L-Għanja Tal-Ħolqien PDF MIDI NWC
58 - Nidħlu Ferħana PDF MIDI NWC
59 - Nidħlu Nqimu 'l Alla PDF MIDI NWC
61 - Bierek Dal-Ħobż PDF . MIDI NWC
62 - L-Offerta tal-Ġurnata PDF MIDI NWC
64 - Noffru Dan PDF . MIDI NWC
65 - Ħobż u Mbid PDF MIDI NWC
66 - B'Qalbna Safja PDF MIDI NWC
67 - Ilqa' dan il-Ħobż PDF MIDI NWC
    Ilqa' dan il-Ħobż (bis-sekond) PDF MIDI NWC
70 - Noffrulek Kbir Alla PDF MIDI NWC
71 - Ħarsitna 'l Fuq PDF MIDI NWC
72 - Noffru Lkoll PDF MIDI NWC
73 - Dak li Tajtna PDF MIDI NWC
75 - Int Imbierek O Mulej PDF MIDI NWC
76 - Fqar u Għonja PDF MIDI NWC
77 - Għanja Ta' Ferħ PDF MIDI NWC
78 - Magħqudin b'Fehma Waħda PDF MIDI NWC
79 - Mulej Lejk Ngħollu PDF MIDI NWC
81 - Mulej Ġejna Qrib Altarek PDF MIDI NWC
82 - Mulej Sid il-Ħlejjaq Kollha PDF MIDI NWC
83 - Nagħtu Qima Lill-Mulej PDF MIDI NWC
85 - Ilkoll Flimkien PDF MIDI NWC
88 - Agħti Lsien (No. 1) PDF MIDI NWC
89 - Dal-Misteru (No. 1) PDF MIDI NWC
90 - Qawwi Qalbna    PDF MIDI NWC
91 - Fik Mulej PDF MIDI NWC
92 - Mulej Ġesu Int Tagħna t-Triq PDF MIDI NWC
93 - Nagħtuk Qalbna PDF MIDI NWC
94 - Ejja Wara Ġesu PDF MIDI NWC
95 - Ġbartna Flimkien Mulej PDF MIDI NWC
96 - Flimkien Ġesu Maħbub PDF MIDI NWC
97 - Jien Nadurak Bil-Qima PDF MIDI NWC
98 - Qima Lilek PDF MIDI NWC
99 - Kristu Qiegħed Fostna PDF MIDI NWC
100 - Lil Gesu Ostja PDF MIDI NWC
101 - Ma Jistħoqqlix Mulejja PDF MIDI NWC
102 - Waslet is-Siegħa     PDF MIDI NWC
103 - Nadurawk Ja Ħobż tas-Sema PDF MIDI NWC
104 - Nersqu Lkoll Hienja PDF MIDI NWC
105 - Ir-Ragħaj u s-Sid tiegħi     PDF MIDI NWC
106 - O Qalb Ħanina PDF MIDI NWC
107 - Quddiemek Hawn Miġbura PDF MIDI NWC
108 - Tina l-Ħlewwa PDF MIDI NWC
109 - Fejn Issib l-Imħabba PDF MIDI NWC
110 - Mulej Alla Missierna PDF MIDI NWC
112 - Bil-Ħeġġa Ġewwa Qalbi PDF MIDI NWC
113 - Dan Huwa l-Ħaruf Divin PDF MIDI NWC
114 - Din il-Mejda Ħejjejtilna PDF MIDI NWC
116 - Fis-Skiet u l-Ġabra PDF MIDI NWC
117 - Ġesu, Ġesu PDF MIDI NWC
118 - Għedtilna Kelma PDF MIDI NWC
120 - It-Triq, is-Sewwa, il-Ħajja PDF MIDI NWC
121 - Ir-Ragħaj Tiegħi hu l-Mulej PDF MIDI NWC
123 - Ma Jistħoqqlix PDF MIDI NWC
124 - Mulej Int Sejjaħtli PDF MIDI NWC
125 - Ħa Nersqu Lejh PDF MIDI NWC
126 - Kif Naħsbu Fik Gesu Ħanin PDF MIDI NWC
128 - Żommli Jdejja Mulej    PDF MIDI NWC
129 - Hu l-Mulej (bid-deskant) PDF MIDI NWC
136 - F'Dik l-Ewwel Ikla PDF MIDI NWC
137 - Inħoss l-Ispirtu Riesaq Lejja PDF MIDI NWC
139 - Ven Creator PDF MIDI NWC
146 - Infaħħrek Mulej Ma Nixbax PDF MIDI NWC
149 - Inħobbok f'Min hu Fqir     PDF MIDI NWC
150 - Sebbħu lil Alla PDF MIDI NWC
151 - Lilek Mulej PDF MIDI NWC
152 - Aħna Lkoll Nirringrazzjaw PDF MIDI NWC
153 - Grazzi, Grazzi PDF MIDI NWC
156 - Mulejna Minn Qalbna PDF MIDI NWC
157 - Ejjew Mill-Artijiet Kollha PDF MIDI NWC
161 - Tini Idejk PDF MIDI NWC
162 - Innu ta' Filgħodu PDF MIDI NWC
163 - Innu ta' Filgħaxija PDF MIDI NWC
164 - O Mulej Nagħtik Kull Ġieh PDF MIDI NWC
166 - Ismagħha l-Għanja PDF MIDI NWC
167 - Minn Qalbna Nħobbuk PDF MIDI NWC
168 - Marija Ifraħ (gregorjan) PDF MIDI NWC
169 - Nifirħulek Sultana bla Tebgħa PDF MIDI NWC
170 - Infaħħru Lil Marija PDF MIDI NWC
171 - O Kemm Nixtieq Naraha PDF MIDI NWC
172 - Ave Gratia Plena PDF MIDI NWC
174 - Fil-Ħlewwa ta' Mejju PDF MIDI NWC
175 - Innu lil Immakulata Kunċizzjoni PDF MIDI NWC
177 - Lilek Omm Alla PDF MIDI NWC
180 - L-Ave ta' Lourdes PDF MIDI NWC
182 - Madwarek O Madonna PDF MIDI NWC
184 - Fis-Santwarju Tal-Madonna PDF MIDI NWC
187 - Nixtieqni Kont Bħal Warda PDF MIDI NWC
189 - Ħares Xi Qtajja PDF MIDI NWC

Kompożituri Famużi

Abt Franz Lord for ever at thy side (Quartet)  
Adams Stephen  The Holy City
Arcadelt Jacobs  Ave Maria SATB (a capella) 
Arcadelt Jacobs  Give ear unto my prayer (SATB & Organ) 
Attwood Thomas  Come, Holy Ghost (Solo,SATB,Organ) 
Attwood Thomas   Teach me O Lord (SATB & Organ)
Bach J.S  Forget me not (Vergiss mein nicht) BWV 505
Bach J.S Bist du bei mir (Abide with me)
Bach J.S Dearest Lord Jesus (Liebster Herr Jesu)
Beethoven L Inno al Creatore
Beethoven L  Inno alla notte
Bellini Vincenzo Salve Regina
Bellini La Straniera - Ciel pietoso
Bruckner Anton  Graduale (Locus iste) SATB
Byrd William  Ave Verum Corpus SATB
Charpentier Messe de minuit pour Noel - Sanctus
Cherubini Luigi   Ecce Panis (Sop solo)
Cherubini Luigi    Veni Jesu (SATB acc.) 
Donizetti Gaetano  Ave Maria (Duet)
Donizetti Gaetano  Ecce Panis Angelorum (Duet)
Donizetti Gaetano  O Salutaris Ostia (Duet)
Durante Francesco  Vergin, tutto amor
Elgar Edward Ave Verum SATB
Elgar Edward O Salutaris Ostia SATB
Fauré Gabriel  Requiem - Pie Jesu
Gounod Canti Sacri - Pie Jesu (Solo)
Hassler H Leo  Dixit Maria SATB
Keyes H.L   Christ is born and heaven rejoices
Lasso Orlando Mass Octavi Toni (Gregorian & SATB)
Kyrie  –  Gloria  –  Sanctus  –  Agnus
Lasso Orlando O Lord Hear My Prayer
Lotti Antonio   Miserere Mei Deus SATB
Maltese Lyrics Negro Spiritual - Hawn Jien Mulej 
Maltese Lyrics Carol - Il-Maxtura
Maltese Lyrics Carol - Stedina tal-Milied
Méhul Étienne  Joseph - Sing the name of our Lord (Coro) 
Mendelssohn F. Paulus (Oratorio) – Arioso
Mercadante S. Le voci del creato
Palestrina   Adoramus Te Christe SATB  
Palestrina  O Domine Jesu Christe SATB
Pergolesi G.  Stabat Mater - Sancta Mater (S.A Duet)
Puccini Giacomo  Salve Regina
Rimsky Korsakov Easter - Christ is risen SATB
Rossini Gioacchino  Easter Offertory - This is the day of joy (Duet) 
Rossini Gioacchino  Mosé - Dal tuo stellato soglio (Preghiera)
Rossini Gioacchino  Stabat Mater - Cujus animam (Tenor solo)
Rossini Gioacchino  Stabat Mater - Fac ut portem (Mezzo solo)
Rossini Gioacchino  Stabat Mater - Inflammatus (Soprano e coro)
Rossini Gioacchino Petite Messe Solennelle - Crucifixus (Sop)
Rossini Gioacchino Petite Messe Solennelle - Gratias (Terzetto)
Saint-Saens   Ave Maria (S.A Duet)
Saint-Saens  O Salutaris Hostia (Terzetto)
Schubert F.  To Music (An die Musik)
Somervell Arthur   Saviour of the world (SATB & Organ)
Stradella A.  Pieta Signore
Thomas Ambroise  Mignon – O blessed Virgin (O Vierge Marie)
Tosti F.Paolo  Preghiera (Prayer)
Tosti F.Paolo O Thou that hearest when sinners cry (Solo)
Tye Christpher   A sound of angels (SATB & Piano)
Tye Christpher  Laudate Nomen Domini SATB
Tye Christpher  Oh come ye servants of the Lord (SATB acc).
Verdi Giuseppe  Forza del Destino - La Vergine degli angeli
Verdi Giuseppe  Otello - Ave Maria piena di grazia
Vivaldi Stabat Mater Eja Mater
Vivaldi Stabat Mater - Fac ut ardeat (Contr)
Wagner Richard   Almighty Father (Prayer)
Wagner Richard  > God is my strong salvation 
Weber C.M  Der Freischütz - Gebet (Prière – Prayer)
Weber C.M  Alma redemptoris (Mezzo-sop & quartet)

© 2022 Parrocca Immakulata Kuncizzjoni Hamrun. All Rights Reserved