Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,ikun li trid int, kif fis-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Ammen.
Sliema għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, Il-Mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Gesu. Qaddisa Marija, omm Alla, itlob għalina midinbin issa, u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen.
Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.
Jiena nemmen f’Alla l-Missier li jista’ kollox, li ħalaq is-sema u l-art;
u f’Gesu Kristu, Ibnu wieħed Sidna;
li kien konċeput mill-Ispirtu s-Santu, twieled minn Marija Verġni;
bata taħt il-ħaqq ta’ Ponzju Pilatu, sallbuh, miet u difnuh;
niżel il-Limbu, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet;
tela’ fis-smewwiet, qiegħed in-naħa tal-lemin t’Alla l-Missier, li jista’ kollox;
minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill- ħajjin u mill-mejtin;
Nemmen fl-Ispirtu s-Santu;
Il-Knisja Mqaddsa Kattolika ix-Xirka tal-Qaddisin;
il-maħfra tad-dnubiet;
il-qawwa ta’ l-imwiet;
il-ħajja ta’ dejjem. Ammen
O ruħ x’għamiltlek jiena
Li inti ma tridx taf bija?
Ftakar fil-mewt u l-passjoni
u t-tlett siegħat tal-agunija.
Missierna, Sliema u Glorja

O ruħ x’għamiltlek jiena
Li tfajtni wara spallejk?
Ftakar fil-mewt u l-passjoni
u t-tbatija li batejt.
Missierna, Sliema u Glorja

O ruħ x’għamiltlek jiena,
Li bil-lanza ftaħtli qalbi?
Int titbiegħed minni
U jiena nitolbok tiġi għandi.
Missierna, Sliema u Glorja

Accordion Body #6
Accordion Body #7
Accordion Body #8
Accordion Body #9
Accordion Body #10
Accordion Body #11
Accordion Body #12
Accordion Body #13
Accordion Body #14
Accordion Body #15
Accordion Body #16
Accordion Body #17
Accordion Body #18
Accordion Body #19
Accordion Body #20
Accordion Body #21
Accordion Body #22
Accordion Body #23
Accordion Body #24
Accordion Body #25
Accordion Body #26
Accordion Body #27
Accordion Body #28
Accordion Body #29
Accordion Body #30
Accordion Body #31